gumbet escort bodrum escort izmir escort

Statut koła

Statut Studenckiego Koła Naukowego Przetwórstwa Stopów

i Materiałów Specjalnych "PROMAT"

STATUT

 

Artykuł I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Koło Naukowe przyjmuje nazwę „PROMAT”.

§ 2

 

Koło Naukowe działa przy Pracowni Przetwórstwa Stopów i Materiałów Specjalnych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

§ 3

 

Koło ma prawo posługiwania się nazwą PROMAT oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza Walne Zebranie członków.

Artykuł II.  Cele i zadania Koła

 

§1

 

Celami Koła są:

 

1)rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, twórczą, samokształceniowąpopularyzatorską w środowisku studenckim;

2)rozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowychzagranicznych oraz innymi organizacjami;

3)kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej, dotyczących szeroko pojętej inżynierii materiałowej, w szczególności nowych oraz niekonwencjonalnych metod wytwarzania lub przetwarzania materiałów oraz aplikacji technik komputerowych do projektowania i modelowania procesów formowania;

4)nabywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat stosowanych w kraju i za granicą technologii oraz wykorzystywanych do jej realizacji urządzeń i linii produkcyjnych;

5)promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów;

6)udział w badaniach naukowych związanych z tematyką działalności Koła;

7)działalność kulturalna oraz integracyjna członków Koła.

§2

 

Koło realizować będzie swoje cele poprzez:

§  współpracę z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniamiorganizacjami, w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi w uczelniach krajowych i zagranicznych;

§  organizowanie wymian naukowych pomiędzy uczelniami krajowymi i zagranicznymi, wykładów, konferencji, spotkań dyskusyjnych, wystaw, wyjazdów, praktyk oraz innych imprez naukowych;

§  organizację wyjazdów integracyjnych i kulturalnych, krajowych oraz zagranicznych;

§  prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych, realizację projektów tematycznych.

 

 

Artykuł III. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.

 

§1.

 

1. Członkami Koła mogą zostać studenci wszystkich Wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy zaakceptują Statut Koła.

2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na podstawie przedłożonego wniosku.

3. O nabyciu i utracie uprawnień członka decyduje Zarząd Koła w drodze głosowania.

§ 2

Członkowie Koła mają prawo do: udziału we wszystkich formach działalności Koła, wybierania i bycia wybieranym do Władz Koła, głosowania, zgłaszania wniosków i propozycji do Władz Koła, oceniania działalności Zarządu i jego członków, odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, głosu w głosowaniach dotyczących zmian Statutu oraz rozwiązania Koła.

 

§ 3

 

Członkowie Koła są zobowiązani do: przestrzegania postanowień Statutu i Władz Koła, aktywnego realizowania celów i wspierania działań Koła, godnego reprezentowania Koła, dbania o jego dobre imię w życiu uczelnianym i poza nim oraz uczestniczenia w zebraniach.

 

§ 4

 

1. Ustanie członkostwa następuje:

1.     1)przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie,

2.     2)przez wykluczenie,

3.     3)wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich,

4.     4)wskutek rozwiązania Koła.

2. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu:

 

1)świadomego działania na szkodę Koła,

2)nie przestrzegania statutu,

3)rażącego niewywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

 

Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

3. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje za pośrednictwem Zarządu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne Zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.

4. W razie wniesienia przez wykluczonego Członka Koła Naukowego odwołania Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania.

 

Artykuł IV. Struktura Koła

 

§ 1

 

Organami Koła są:

1)Walne Zebranie.

2)Zarząd Koła (liczący od 3 do 6 członków).

§ 2

 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.

§ 3

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: rozpatrywanie sprawozdań i decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, wybór członków Zarządu, uchwalanie Statutu i zmian Statutu, określenie kierunków pracy Koła, rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Koła, rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa w Kole, podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Koła, podejmowanie uchwał o majątku i funduszach Koła w wypadku jego rozwiązania.

§ 4

 

1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.

2. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku, z zastrzeżeniem Art. III § 4 ust. 4. Wszyscy członkowie Koła powinni zostać poinformowani o terminach Walnego Zebrania z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.

3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek 30% członków lub na wniosek Opiekuna Koła.

4. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.

5. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych zwykłą większością głosów, z wyłączeniem przypadków gdy niniejszy Statut stanowi inaczej.

6. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków.

§ 5

 

1. Zarząd wybierany jest spośród członków koła na Walnym Zebraniu.

2. Wybór Zarządu odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną (50% + 1) większością ważnie oddanych głosów na Walnym Zebraniu.

3. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

4. Liczebność Zarządu ustala Walne Zebranie na podstawie sugestii ustępującego Zarządu.

 

 

 

§ 6

 

Zarząd Koła składa się z Przewodniczącego Koła, Sekretarza i Skarbnika oraz członków dodatkowych, jeżeli tak uchwali Walne Zebranie.

 

§ 7

 

Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz na miesiąc. Decyzje Zarządu, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Przewodniczącego, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

 

§ 8

 

1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu podpisuje Przewodniczący lub Sekretarz, a w sprawach finansowych Przewodniczący i Skarbnik.

2. Zarząd Koła może upoważniać innych Członków Koła do dokonywania czynności wymaganych w ust. 1.

§ 9

 

Do obowiązków Zarządu należą: kierowanie działalnością Koła, reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i na zewnątrz, koordynacja pracy członków Koła, podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa, zwoływanie Walnego Zebrania, zarządzanie majątkiem i funduszami Koła, rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 10

 

Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły.

§ 11

 

Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Koła.

§ 12

 

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

§ 13

 

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez organy Uczelni.

 

Artykuł V. Opiekun Naukowy Koła

§ 1

 

Opiekuna Naukowego Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Prorektor ds. Kształcenia.

§ 2

 

Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła Naukowego.

§ 3

 

Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

§ 4

 

Prorektor ds. Kształcenia może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

Artykuł VI. Uchwalenie i zmiana Statutu oraz rozwiązanie Koła

 

§1

 

Uchwalenie Statutu i zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 2

 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.